Kvalifikasjonsrammeverket og nye rammeplaner

6 år siden

All høyere utdanning i Norge skal i løpet av 2012 ha innført kvalifikasjonsrammeverket. Dette innebærer at vi skal beskrive hvilke kvalifikasjoner studentene skal ha ved fullført utdanning på både bachelor, master og phD-nivå.

Ved Høgskolen i Bergen er alle fagmiljøer godt i gang med dette, og flere utdanninger har allerede laget program- og fagplaner som er skrevet slik. Noen av utdanningene våre har fått nye nasjonale rammeplaner som tar utgangspunkt i kvalifikasjonsrammeverket.  Dette gjelder grunnskolelærerutdanningen, som fikk ny rammeplan høsten 2010, ingeniørutdanningen og førskolelærerutdanningen som begge skal innføre nye rammeplaner høsten 2012.

Planene våre skal nå beskrive det læringsutbytte studentene skal ha etter å ha gjennomført en utdanning  –  både kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse skal beskrives. Formålet med denne endringen er blant annet:

  • Flytte oppmerksomhet fra innsats til utbytte, fra undervisning til læring
  • Legge til rette for livslang læring
  • Gjøre kvalifikasjonene mer forståelige for samfunnet rundt oss
  • Lette godkjenning av utdanning over landegrenser – og dermed øke mobiliteten både av studenter og arbeidstakere

Fagplanene skal som tidligere si noe om hvilke arbeids- og vurderingsformer som vil bli brukt – det blir viktig å få god sammenheng mellom det læringsutbytte som er forventet og de arbeidsformene vi velger. Fordi det er stor variasjon i læringsutbytteformuleringene, krever det variasjon i arbeids- og vurderingsformer.

Når f.eks. den nye rammeplanen for ingeniørutdanningen sier at:

En ferdig ingeniørkandidat skal kunne bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, 

rammeplanen for grunnskolelæreutdanningen sier:

Kan tilrettelegge for estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse

og fagplanen for radiografutdanningen ved HiB sier:

Studentene skal etter endt utdanning kjenne til innovasjons- og nytenkningsprosesser og hvordan benytte disse prosessene i utvikling av radiografi

medfører dette at vi må ta i bruk ulike arbeidsformer, og at det neppe er en tradisjonell skriftlig skoleeksamen som kan svare på om studentene har oppnådd disse kvalifikasjonene.

Jeg håper at vi i dette arbeidet bruker muligheten til å tenke gjennom hvordan vi legger opp og forbedrer studiene våre. Vi ønsker oss aktive studenter som gir konstruktiv tilbakemelding slik at vi alle i størst mulig grad lykkes – studentene med å tilegne seg de ønskede kvalifikasjoner og de tilsatte med å gi utdanning av høy kvalitet.

Engasjer dere, det er nå det foregår!

Kommentarer

Legg inn en kommentar