Mastergrader ved HiB – status og veien videre

6 år siden

Høgskolen i Bergen tilbyr i dag 14 masterstudier, og har minst tre til under planlegging. Vi opplever at både studenter og tilsatte er opptatt av at vi skal gi et godt og relevant tilbud på dette nivået, og at mange arbeidsgivere etterspør kompetanse på masternivå.

På veien mot universitet vil oppbyggingen av utdanning på mastergradsnivå stå sentralt. Antall masterstudenter er i dag ca 250, et tall som vil øke de nærmeste årene, det vil skje innenfor de etablerte studiene og utvidelser av disse, men også ved etablering av noen nye masterstudier. Det blir viktig for HiB å bestemme seg for hvordan vår videre utvikling på dette området skal være – vi vet at noen institusjoner opplever at de har etablert for mange masterstudier.

For å få akkreditert en mastergrad er det krav om tilstrekkelig kompetanse blant personalet, dokumentasjon av egen forskning innenfor området for mastergraden, internasjonalt samarbeid og at studiet er relevant og har et grunnlag for studentrekruttering. De masterstudiene som HiB tilbyr bør bygge på våre egne bachelorgrader og grunnutdanninger, og være et rekrutteringsgrunnlag for de doktorgradsprogrammene vi planlegger – slik sikrer vi sammenheng og kvalitet i studiene på alle nivå.

Innenfor de mastergradene vi tilbyr i dag er det få studenter som reiser på utveksling. Noen av studiene våre tilbys på engelsk og dette bidrar til å rekruttere internasjonale studenter inkludert kvotestudenter. Vi har en klar utfordring i å få til en større grad av internasjonalisering på mastergradsnivå, både når det gjelder student- og lærerutveksling, men også i form av insternasjonalt forskningssamarbeid. Får vi dette til vil det bidra til en bedre sammenheng mellom utdanning og forskning i internasjonaliseringsarbeidet vårt.

Disse temaene vil bli tatt opp på et internt seminar om masterstudier ved HiB 1. juni – her håper vi mange vil delta, program og påmeldingsskjema legges om kort tid ut på nettet.

Kommentarer

Legg inn en kommentar