Handlingsplan for internasjonalisering

5 år siden

Høgskolen i Bergen skal innen utgangen av 2016 være en institusjon med en tydelig internasjonal profil innen utdanning og forskning som tar hensyn til globale utfordringer og har fokus på internasjonal solidaritet. Høgskolen skal ha et administrativt støtteapparat tilpasset ambisjonsnivået. Den internasjonale profilen skal gjenspeiles innenfor alle fire målområder i strategisk plan og være tydelig og merkbar for alle studenter og ansatte.

Dette er den ambisiøse målsettingen for Handlingsplan for internasjonalisering ved HiB for perioden 2012-2016, vedtatt av styret 27.september.

Planen beskriver noen suksessfaktorer, og en rekke tiltak for å nå målet. Innenfor hvert av de fire målområdene er det fem prioriterte tiltak.

I styresaken er tre tiltak/områder løftet spesielt fram for 2013:

  • Integrasjon og kobling mellom utdanning og forskning for å oppnå bedre kvalitet i internasjonaliseringsarbeidet.
  • Utvikle bedre informasjon på engelsk, særlig engelske nettsider
  • Evaluere dagens administrative og faglige organisering av internasjonaliseringsarbeidet

Vi vet at svært mange har vært opptatt av våre engelsk nettsider og at tiden er overmoden for å gjøre et arbeid med disse, derfor er det gledelig at det vil bli avsatt ressurser til dette i 2013.

Det er også viktig at vi har kvalitativt gode avtaler om utveksling for studenter i alle våre utdanningsprogram. Å opprette utdanningsavtaler med institusjoner der vi har forskningssamarbeid og kjenner fagmiljøene er en måte å sikre kvaliteten på disse avtalene. I en del utdanningsprogram bør flere avtaler på plass, andre steder bør kanskje antallet reduseres.

Det er også svært viktig å få på plass utvekslingsavtaler i mastergradsstudiene våre. For å bedre balansen mellom utreisende og innreisende studenter må vi ha relevante og attraktive studietilbud på engelsk, både emner og hele mastergradsstudier.

Mange tilsatte og studenter er opptatt av og engasjert i internasjonaliseringsarbeid, jeg håper handlingsplanen vil motivere til videre innsats på dette området, og bidra til at vi i enda større grad lykkes med dette.

Foreløpig kan du lese handlingsplanen her. I løpet av kort tid skal den foreligge i en litt finere layout.

Legg inn en kommentar