FoU-arbeid – og annet arbeid

4 år siden

Tallene for innregistreringer i Cristin for 2013 er nå klare. Den totale registeringen av publisering, samt bruker- og allmennrettet formidling ved HiB var i fjor 1159. Dette er ca. 200 flere enn i 2012. I 2013 produserte vi 131,57 publikasjonspoeng, fordelt på 275 innregistrerte publikasjoner. Dette er bra! Bak disse tallene ligger mye godt arbeid, og mange arbeidstimer. Vi oppfyller samfunnsmandatet vårt om å utføre forskning, kunstnerlig- og faglig utviklingsarbeid av høy kvalitet. Vi oppfyller også formidlingsansvaret vårt. Dette skal vi selvsagt fortsette med.

I disse dager kunngjøres tildelingen av FoU-tid ved HiB for 2014-15, og jeg anbefaler alle ansatte som får tildelt FoU-tid for neste studieår om å planlegge nøye hvordan de helst ønsker å benytte denne tidsressursen. Den enkelte ansatte må diskutere planene med sin nærmeste leder, som oppfordres til å legge best mulig til rette. Dette arbeidet bør starte så snart som mulig, slik at man kan legge timeplaner som både ivaretar en hensiktsmessig bruk av FoU-tid og utdanningenes behov for undervisningspersonale.

Det er mange som ønsker seg sammenhengende forskningstid, men behovene er individuelle. Noen ønsker seg en uke eller to, andre ønsker seg 2-3 måneder sammenhengende forskningstid som kan gi mulighet for et utenlandsopphold. Slike sammenhengende tidsperioder kan skapes via kollegialt samarbeid om undervisning, avlastning i eksamensperioder, eller avvikling av undervisning i mer konsentrerte perioder.

Erfaringen viser at FoU-arbeidet ofte blir en salderingspost i travle hverdager, selv om dette arbeidet er sidestilt med andre arbeidsoppgaver, og selv om de faglige lederne er ansvarlige for å legge til rette. Det er viktig å slå fast at FoU-arbeidet ikke skal være en salderingspost. Vi har et felles ansvar for at dette arbeidet sidestilles med andre arbeidsoppgaver ved Høgskolen, og at de ansatte får forutsigbare arbeidsforhold og gode vilkår for sitt arbeid med forskning og utvikling. Slik at den positive utviklingen innen forskning og formidling kan fortsette.

Kommentarer

Legg inn en kommentar