FoU i utdanningen

2 år siden

Både studenter, ansatte og myndighetene er opptatt av å få til bedre sammenheng mellom utdanning og FoU-arbeid. Dette ser vi i Stortingets behandling av Stortingsmelding 18 Konsentrasjon for kvalitet, og vi forstår at dette vil stå sentralt i stortingsmeldinga om kvalitet i høyere utdanning som kommer våren 2017. Her ved HiB har en arbeidsgruppe bestående av faglig ansatte og studenter ved alle avdelingene og biblioteket kommet med innspill og ideer til hvordan vi bedre kan lykkes med dette. Arbeidsgruppen leverte en rapport som ble lagt frem både for FoU-utvalget og for utdanningsutvalget høsten 2015 og som også ble drøftet i et felles møte mellom de to utvalgene.
I vedtaket som ble gjort i fellesmøtet mellom de to utvalgene pekes det bl.a. på at:
Studentene må tidlig få høre om FoU-arbeid som gjøres innenfor fagfeltet de studerer. I forbindelse med bachelor- og masteroppgaven bør de få kunnskap om forskingsfelt som er knyttet til utdanningsprogrammet, og dersom det er mulighet for studentdeltagelse må studentene få informasjon om dette. De må også få informasjon om hva det innebærer å skrive en oppgave som del av et FoU-prosjekt.

Vi må synliggjøre, og eventuelt videreutvikle, de felles formidlingsarenaene som finnes ved HiB. Her har institusjonsnivået et særlig ansvar. I presentasjon av pågående FoU arbeid på høgskolens nettsider må studentdeltagelse synliggjøres når det inngår som en del av prosjektene. En begynnelse er at nettsiden FoU i utdanning er opprettet http://www.hib.no/forskning/forskerutdanning/fou-i-utdanningen/

Både ansatte og studenter har ansvar for å bedre sammenhengen mellom utdanning og FoU-arbeid: Høgskolens ansatte har et ansvar for å gjøre informasjon tilgjengelig for studentene, og å følge opp krav i lov og planer. Studentenes har ansvar å oppsøke slik informasjon og holde seg oppdatert.

I høgskolens nye strategi Samspel i kunnskapsfronten, står det bl.a.:
Høgskolen i Bergen dannar og utdannar høgt kvalifiserte, reflekterte og etisk medvitne profesjonsutøvarar, som arbeider kunnskapsbasert. Dei får innsikt i og kunnskap om FoU og vidareutviklar denne kompetansen etter fullført utdanning.
For å utdanne kandidatar med profesjons- og endringskompetanse skal vi
– styrke samanhengen mellom utdanning og FoU-arbeid ved å gje studentane kunnskap om FoU-arbeidet vi gjer ved høgskolen. Fleire studentar skal delta i FoU-arbeid

Det er mange gode eksempler på at vi greier å koble utdanning og FoU-arbeid her ved HiB. La oss dele erfaringene. Vi vet også at her er det potensiale for å bli bedre – så:
Studenter: Vær nysgjerrige, les og spør!
Ansatte: Vis fram det dere gjør, møt spørsmålene fra studentene og inviter dem med der det er mulig!

Kommentarer

Legg inn en kommentar