Eva Haukeland Fredriksen

Eva Haukeland Fredriksen er viserektor ved Høgskolen i Bergen.

FoU-arbeid – og annet arbeid

Tallene for innregistreringer i Cristin for 2013 er nå klare. Den totale registeringen av publisering, samt bruker- og allmennrettet formidling ved HiB var i fjor 1159. Dette er ca. 200 flere enn i 2012. I 2013 produserte vi 131,57 publikasjonspoeng, fordelt på 275 innregistrerte publikasjoner. Dette er bra! Bak disse tallene ligger mye godt arbeid, […]

Har det norske tellekantsystemet stimulert til mer forskning, og til forskning av høyere kvalitet?

Nå foreligger evalueringsrapporten, som viser en stor økning i forskningsproduksjonen etter 2004, og som ikke finner indikasjoner på at kvaliteten er forringet. Publiseringsindikatoren, det såkalte tellekantsystemet, ble innført i hele UH-sektoren i 2004. Hensikten med dette systemet var å skape en universalmodell med like indikatorer for alle fagområder i sektoren som kunne brukes til å […]